Rodo

Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest Marbud Domy i Mieszkania Sp. z o.o. ul. ……………. tel. ………………………..

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail  biuro@osiedleslonecznapolana.com.pl   lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@osiedleslonecznapolana.com.pl

Przetwarzanie danych

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

  • przygotowania i przedstawienia oferty, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do przygotowania i przedstawienia oferty (tj. do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  • oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia,
  • marketingu, obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub mailową

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c, lit. f RODO;

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przedawnienia roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług naszych możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego podmiotów z Marbud Domy i Mieszkania możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz zgodę względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres agencja@funk.pl albo pismo na adres Marbud Domy i Mieszkania Sp. z o.o. ul. ………………………..  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.